Glue

  • Sale! Sale!
    0.5S Aurora Adhesive for Eyelash Extension 5ml/0.17oz (0.5 SEC Dry)
    0.5S Aurora Adhesive for Eyelash Extension 5ml/0.17oz (0.5 SEC Dry)
    • 5
    $8.90